Nolikums 16/11/2013Biedrības „Latvijas Ūdens motosporta federācija”

Latvijas ūdens motosporta Goda zāles padomes

NOLIKUMS

 

Pieņemts saskaņā ar

Biedrību un nodibinājumu

likuma 48.pantu


I Vispārīgie noteikumi

1.Nolikums nosaka, kādā veidā tiek organizēts biedrības „Latvijas Ūdens motosporta federācija” (turpmāk – LŪMSF) Latvijas ūdens motosporta Goda zāles padomes (turpmāk – Padome) darbs personu uzņemšanas Latvijas ūdens motosporta Goda zālē (turpmāk – Goda zāle) novērtēšanai.

2.Padome ir organizatoriski patstāvīga vienība,kas izveidota saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likuma” 48. pantu un LŪMSF statūtu mērķi pārzināt personu uzņemšanas lietas Goda zālē.

3.Padomes uzdevums ir izvērtēt ierosinājumus par personu uzņemšanu Goda zālē un pēc to izskatīšanas pieņem lēmumu.

4.Padome izskata ierosinājumus par personu uzņemšanu Goda zālē un lemj saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, LŪMSF statūtiem un šo nolikumu, kā arī ar citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

5.Padome pēc LŪMSF valdes pieprasījuma sniedz pārskatu par savu darbību vienu reizi gadā kārtējā biedru sapulcē.

II Padomes locekļi, to tiesības un pienākumi

6.Padomes sastāvā ir 6 locekļi.

7.Padomes sastāvu un padomes priekšsēdētāju uz četru gadu pilnvaru termiņu (kas ir vienāds ar Valdes pilnvaru termiņu) apstiprina LŪMSF valde. Padomes locekļu skaitu nosaka LŪMSF biedru sapulce.

8.Padomes locekļu pienākums ir godprātīgi piedalīties padomes darbā, lai tā savlaicīgi un vispusīgi spētu izskatīt ierosinājumus par personu uzņemšanu Goda zālē un pieņemt lēmumus. Padomes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.Padomes locekļi ievēro konfidencialitāti.

10.Padomes locekļa pilnvaras izbeidzas līdz ar viņa motivētu atteikšanos no Padomes locekļa amata vai arī notekot pilnvaru termiņam.

11.Motivētu iesniegumu par atteikšanos no Padomes locekļa amata pildīšanas rakstiski iesniedz LŪMSF valdei vienu mēnesi iepriekš. Jaunu Padomes locekli uz atlikušo Padomes pilnvaru termiņu apstiprina nākamajā LŪMSF biedru sapulcē.

12.Ja Padomes loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis trīs Padomes sēdes pēc kārtas, vai bez attaisnojoša iemesla sistemātiski nepilda Padomes locekļa pienākumus, Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt LŪMSF valdei virzīt jautājumu par attiecīgā Padomes locekļa izslēgšanu no Padomes sastāva.

13.Ja Padome kļūst lemt nespējīga, vairāk nekā divu tās locekļu pilnvaru izbeigšanās rezultātā, par to Padomes priekšsēdētājs vai tā vietas izpildītājs informē LŪMSF valdi, kas divu mēnešu laikā sasauc LŪMSF ārkārtas valdes sēdi trūkstošo Padomes locekļu apstiprināšanai uz atlikušo Padomes pilnvaru termiņu.

14.Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, kas ir ilgāka par trijiem mēnešiem, LŪMSF ģenerālsekretārs ar savu rīkojumu ieceļ priekšsēdētāja vietas izpildītāju no Padomes locekļu vidus.

15.Padomes loceklis savu pienākumu pildīšanu nevar uzticēt citai personai.

16.Padomei ir šādas tiesības:

16.1.pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, LŪMSF un sporta klubiem Padomes darbam nepieciešamo informāciju;

16.2.saņemt no Goda zāles kandidātiem darbam nepieciešamo informāciju, garantējot ierobežotas informācijas saglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

16.3.pieaicināt ekspertus un LŪMSF amatpersonas ar ierosinājumu par personu uzņemšanu Goda zālē saistīto jautājumu analīzei un risināšanai;

16.4.iesniegt LŪMSF valdei rakstveida pretenzijas vai ierosinājumus, kas izriet no Padomes kompetencē esošajiem jautājumiem.

17.Padomei ir šādi pienākumi:

17.1.ievērot personu uzņemšanas Goda zālē novērtējumā noteiktus kritērijus;

17.2.izrādīt iniciatīvu un sniegt LŪMSF valdei rakstveida ierosinājumus par Padomes kompetencē esošajiem jautājumiem;

17.3.informēt LŪMSF valdi par problēmu jautājumiem un to iespējamiem risinājumiem;

17.4.sagatavot un iesniegt apstiprināšanai LŪMSF valdei lēmumu projektus, darba plānus un Padomes normatīvo aktu projektus un programmas.

18.Padomes priekšsēdētājs:

18.1.vada un organizē Padomes darbu un sēdes;

18.2.kontrolē ierosinājumu par personu uzņemšanu Goda zālē izskatīšanas gaitu Padomes sēdēs un pārrauga Padomes lietvedību;

18.3.ved atsevišķu Goda zāles reģistru, kurā tiek uzskaitītas Goda zālē uzņemtās personas;

18.4.nosaka Padomes sēdes sasaukšanas laiku, vietu un paredzēto darba kārtību;

18.5.organizē un nodrošina ierosinājuma par personu uzņemšanu Goda zālē sagatavošanu izskatīšanai Padomē, tai skaitā var uzdot vienam vai vairākiem komisijas locekļiem noskaidrot papildus informāciju vai dot norādījumus;

18.6.var uzdot Padomes loceklim sniegt ziņojumu Padomes sēdē;

18.7.bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Padomi tās kompetencē esošajos jautājumos.

III Komisijas darba organizācija

19.Padome ir koleģiāla vienība, kuras darbs notiek sēdēs. Sēdes var tikt organizētas arī elektroniski.

20.Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem.

21.Ja Padomes sēdē nav kvoruma, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā nedēļas laikā sasauc jaunu sēdi un Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs Padomes locekļi.

22.Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

23.Padomes priekšsēdētājs sasauc Padomes sēdi pēc nepieciešamības, lai izskatītu ierosinājumus par personu uzņemšanu Goda zālē, kas iesniegti LŪMSF.

24.Padomes sēdes ir slēgtas, un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.

25.Padomes priekšsēdētājs vismaz septiņas dienas pirms padomes sēdes elektroniski nosūta padomes locekļiem uzaicinājumu uz sēdi un sēdes darba kārtību.

26.Padomes sēdes protokolē, un padomes lēmumus ieraksta protokolā. Padomes sēdes protokols glabājas LŪMSF sekretariātā.

27.Padomes priekšsēdētājs 15 darbdienu laikā pēc padomes sēdes elektroniski nosūta sēdes protokola projektu visiem padomes locekļiem.

28.Padomes loceklim, kurš nepiekrīt Padomes pieņemtajam lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli.

29.Lēmuma par personas uzņemšanu Goda zālē svinīgo paziņošanu organizē Padome un tā notiek LŪMSF ikgadējā apbalvošanas ceremonijā vai kādā citā noteiktā pasākumā.

IV Personu uzņemšanas Goda zālē kārtība un vērtēšanas kritēriji

30.Goda zāles pamatsastāvu veido:

30.1.LŪMSF goda prezidenti, viceprezidenti;

30.2.aizsaulē aizgājušie LŪMSF goda biedri un šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem atbilstošas ūdens motosporta personības un leģendas, kas mirušas vēl pirms goda biedra statusa iedibināšanas;

30.3.izcili ūdens motosporta piloti, komandas, treneri, tiesneši un ūdens motosporta sacensību rīkotāji.

31.Katru gadu Goda zālē tiek uzņemts neierobežots skaits personas.

32.Goda zāles sastāva izvērtēšanas kritēriji attiecībā par:

32.1.Pilotiem, komandām:

32.1.1.Izcili panākumi (izcīnīti tituli) starptautiskajā līmenī;

32.1.2.Ilggadēja veiksmīga līdzdalība nacionālajās sacensībās;

32.1.3.Laba reputācija – paraugs jaunajai sportistu paaudzei.

32.2.Treneriem:

32.2.1.Izcili panākumi (izcīnīti tituli) starptautiskajā līmenī;

32.2.2.Izcils ieguldījums augstas klases sportistu audzināšanā.

32.3.Tiesnešiem:

32.3.1.Ilggadīgs darbs, tai skaitā starptautiskajā līmenī;

32.3.2.Autoritāte un laba reputācija.

32.4.Sacensību rīkotājiem:

32.4.1.Ilggadīgs un produktīvs darbs, kas būtiski sekmējis ūdens motosporta popularitāti un attīstību Latvijā;

32.4.2.Autoritāte ūdens motosporta sabiedrībā un laba reputācija.

32.5.Prezidentiem, viceprezidentiem:

32.5.1.Ilggadīgs un produktīvs darbs, kas būtiski sekmējis ūdens motosporta popularitāti un attīstību Latvijā;

32.5.2.Autoritāte ūdens motosporta sabiedrībā un laba reputācija.

V Ierosinājuma par personas uzņemšanu Goda zālē izskatīšanas kārtība

33.Ierosinājumu par personas uzņemšanu Goda zālē var iesniegt:

33.1.ikviena fiziska persona;

33.2.LŪMSF biedrs;

33.3.saskaņā ar LŪMSF valdes lēmumu.

34.Ierosinājumā par personas uzņemšanu Goda zālē norāda:

34.1.Goda zāles kandidāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un dzīvesvietu;

34.2.dzīves aprakstu;

34.3.vispusīgu to sasniegumu un nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina uzņemt Goda zālē, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildus informāciju un apliecinājumu par sasniegumu un nopelnu faktiem;

34.4.iesniedzēja fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu, iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

35.Ierosinājumi iesniedzami LŪMSF sekretariātā.

VI Lēmuma par personas uzņemšanu Goda zālē pieņemšana

36.Ierosinājuma par personas uzņemšanu Goda zālē izskatīšana Padomē noslēdzas ar motivētu lēmumu, kurā norādīts:

36.1.uzņemtās personas vārds un uzvārds;

36.2.argumentēts pamatojums personas uzņemšanai Goda zālē.

37.Padome par pieņemto lēmumu ievieto paziņojumu LŪMSF mājaslapā www.lumsf.lv.

38.Padome ir atbildīga par pieņemtā lēmuma paziņošanu personai, kura tiek uzņemta vai atteikta personas uzņemšana Goda zālē.

39.Padome ir atbildīga par šajā nolikumā noteikto pienākumu izpildi.

VII Lēmuma par personas uzņemšanu Goda zālē pieņemšana

40.Padomes nolimums var tikt papildināts saskaņā ar ierosinājumiem un pieņemot lēmumu LŪMSF Valdē.

20.11.2013