Latvijas čempionāts V posms

Jēkabpils, Latvija, 22.09 - 22.09

2012. gada Latvijas atklātais čempionāts ūdens motosportā Posma nolikums Organizatori: Latvijas Ūdens motosporta federācija sadarbībā ar SKN Motorsports Sacensību personāls: Atbildīgais par sacensībām SKN Motorsports Papildus informācija: Ieva (T: 29284688), Kaspars (T: 29463394) Sacensību galvenais tiesnesis Aivars Diķis Sacensību tehniskais tiesnesis Aleksandrs Zarečņevs Sacensību galvenais sekretārs Liene Kvekse Medicīniskais personāls Jūrmalas NMP Glābēju brigāde LŪMSF glābēji Datums: 2012. gada 22.septembris Laivu klases: JT250, T550;S550;O500;RN2000, FR1000, F4S, F2 un komandu vērtējumā. Sacensību vieta: Jēkabpils (Daugavas akvatorija pie tilta – pielikumā karte). Iebraukšana PIT zonā saskaņā ar shēmu pa dambja augšējo malu. Dienas kārtība: Sestdien, 22.septembrī 8.00 – 09:00 mandātu komisija;8.00 – 10.00 tehniskā apskate;9:45 braucēju sapulce (piedalīšanās obligāta);10:00 – 10:15 Treniņbraucieni JT250 10:15 – 11:00 Treniņbraucieni 11:15 Sacensību oficiālā atklāšana 11:30 Pirmais starts 19:30 Apbalvošana vecpilsētā Noteikumi: Sacensības notiek pēc UIM noteikumiem. Distance: divu boju distance. Starts: Klusais starts no krasta. Starta signāls tiek dots ar luksoforu. Sacensību formāts: trīs braucieni. Visi braucieni tiek iekļauti kopējā rezultātā. KLASĒS: FR, RN un O klases braucienu starti tiks doti atsevišķi. Formula 2 klasē starts nenotiks kopā ar FR vai RN klasi. Laivu numuri: Gadījumā, ja sacensībās piedalās divas laivas ar vienādiem numuriem, šo numuru uz šīm sacensībām saglabā tas sportists, kurš pirmais ir saņēmis LŪMSF licenci. Uz visām laivām jābūt numuriem un nacionālajai simbolikai, kā tas paredzēts UIM noteikumos. Dalības maksa: 20 Ls, jauniešiem 10 Ls. Apdrošināšana: Visiem dalībniekiem jābūt veselības apdrošināšanai. Minimālā summa 1000 lati. Atbildība: Visiem dalībniekiem būs jāparaksta atsevišķs dokuments, kurā apliecinās, ka dalība konkrētajās sacensībās ir uz viņu pašu atbildību un risku. Dalībnieku sapulce: Saskaņā ar dienas kārtību. Sportista neierašanās uz sapulci tiks interpretēta kā viņa dalības atsaukšana no sacensībām vai tiks piemērots sods 25 Ls (uz vietas). Treniņi: ir atļauti tikai pēc tehniskās, mandātu komisijām un dalībnieku obligātās sapulces. Treniņiem jānotiek tikai pa trasi. Jebkādi treniņi, izņemot oficiālos nav atļauti. Braucējs, kurš nepilda šo noteikumu tiek diskvalificēts. Tehniskā pārbaude: Jebkuru laivu var nepielaist pie sacensībām, ja tā neiziet tehnisko pārbaudi, kas notiks uz vietas pirms sacensībām. Žūrija: Pa vienam pārstāvim no katra kluba, kas jāpiesaka līdz mandātu komisijas beigām (līdz 09:00). Papildus noteikumi: Katrai laivai OBLIGĀTI klāt ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam. Organizētājiem ir tiesības izdot papildus noteikumus, kas šajās sacensībās ir tik pat saistoši kā šis nolikums. Sacensību apturēšana: Sacensību gaitu var apturēt sacensību galvenais tiesnesis. Ja sacensības tiek apturētas, brauciens jāsāk no sākuma ar pilnu apļu skaitu. Ir atļauts uzpildīt arī degvielu. Boju sabojāšana: Par trases bojas sabojāšanu ir atbildīgs klubs, no kura startē sportists, kurš sabojājis sacensību boju. Ja sportists startē individuāli, par boju sabojāšanu ir atbildīgs pats sportists. Sods par sacensību bojas sabojāšanu ir Ls 200. Sacensību nobeigums: Brauciena beigas tiks signalizētas ar melnbalti rūtainu karogu. Lai iegūtu punktus, braucējam ir jānobrauc vismaz 75% no brauciena distances un jāšķērso finiša līnija. Punktu sistēma: vadoties pēc LŪMSF noteikumiem (20+20+40), t.sk. komandu vērtējumā. Vienādu punktu gadījumā uzvarētāju nosaka pēc pēdējā brauciena rezultāta. Protesti: Protestiem jābūt iesniegtiem laikā (30 min.) un formā, kas norādīts LŪMSF noteikumos sacensību sekretariātā, tiem jābūt adresētiem sacensību žūrijai. Protesta maksa ir 50 lati. Apbalvošana: Balvu fonds sastāv no balvām pirmo trīs vietu ieguvējiem. Apkārtne: Pie visām laivām ir jābūt degvielas un eļļas absorbējošiem paklājiņiem, lai novērstu šo vielu nokļūšanu dabā. Ikvienam dalībniekam jārūpējas par apkārtnes sakopšanu. Sacensību dalībnieku pienākumos ietilpst piesārņojumu novēršana un vietu, kur atrodas viņu laivas, treileri un mašīnas, uzturēšana kārtībā. Pārējie noteikumi: Organizators patur sev tiesības: -organizatorisku iemeslu dēļ izdarīt izmaiņas noteikumos un laika plānā un publicēt šīs izmaiņas, -pakļaut visus sacensību dalībniekus antidopinga un alkohola testu pārbaudei. Organizators pieprasa visu dalībnieku obligātu dalību oficiālajās šo sacensību atklāšanas un slēgšanas ceremonijās. Organizatori aicina dalībniekiem izmantot viņu klubu simboliku un tērpus. Laika posmā no 08:00 līdz 20:00 sacensību vietā peldēties ir kategoriski aizliegts! Visa pārējā informācija tiks paziņota braucēju sapulcē. Starta kārtība visās klasēs tiks noteikta dalībnieku sapulcē. VEIKSMĪGU STARTUS UN FINIŠUS JĒKABPILĪ!!!